Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Stav: 04.05.2023

Obsah

 

1) Oblast platnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti DICTUM GmbH (dále jen „prodávající“) platí pro všechny smlouvy o dodávkách zboží, které uzavře spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) s prodávajícím ohledně zboží nabízeného prodávajícím v jeho online obchodě. Tyto VOP platí dále pro všechny smlouvy o dodání zboží, které uzavře spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) s prodávajícím ohledně zboží nabízeného v katalogu prodávajícího s použitím prostředků dálkové komunikace (např. telefon, fax, e-mail, dopis), a to výhradně na základě individuální komunikace ve smyslu § 312j odst. 5 věta 1 německého obč. zákoníku. Tímto se vylučuje použití vlastních podmínek zákazníka, ledaže by bylo sjednáno jinak.

Kontaktní a obchodní údaje společnosti DICTUM GmbH:
DICTUM GmbH – MEHR ALS WERKZEUG
Gottlieb-Daimler-Str. 3
94447 Plattling
Deutschland
Telefon: +49 (0)9931 4058-100
Dostupnost: Pondělí – pátek, 8.00 – 19.00 hodin
Fax: +49 (0)9931 4058-101
URL: www.dictum.com
E-mail: info@dictum.com
Obchodní rejstřík: Obvodní soud Deggendorf, č. HRB: 1417
Jednatel: Petra Steinberger
Daňové číslo: 108 / 124 / 40026
DIČ: DE 127702754

1.2 Tyto VOP platí analogicky pro smlouvy o dodání poukazů, pokud není výslovně uvedeno jinak.

1.3 Spotřebitelem ve smyslu těchto VOP je každá fyzická osoba, která provede právní úkon k účelům, které převážně nejsou předmětem její komerční nebo samostatné výdělečné činnosti. Podnikatelem ve smyslu těchto VOP je fyzická nebo právnická osoba, nebo právně způsobilá osobní společnost, která při provádění právního úkonu jedná v rámci výkonu své komerční nebo samostatné výdělečné činnosti.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy výrobků uvedené v online obchodu nebo v katalogu prodávajícího nepředstavují závazné nabídky prodávajícího, nýbrž slouží k podání závazné nabídky zákazníkem.

2.2 Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednacího formuláře integrovaného v online obchodě prodávajícího. Zákazník přitom poté, co vloží vybrané zboží do virtuálního nákupního košíku a projde elektronickým procesem objednání, podá kliknutím na tlačítko objednání s povinností platby právně závaznou smluvní nabídku ve vztahu ke zboží obsaženému v nákupním košíku. Kromě toho může zákazník podat nabídku prodávajícímu také telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou. Pokud je ke katalogu přiložen objednací formulář, může ho zákazník rovněž použít pro podání své nabídky, a to tak, že formulář vyplní a zašle ho poštou, faxem nebo e-mailem zpět prodávajícímu.

2.3 Prodávající může přijmout nabídku zákazníka do čtrnácti dnů,

 • a to tak, že zašle zákazníkovi písemné potvrzení zakázky nebo potvrzení zakázky v textové formě (faxem nebo e-mailem), přičemž rozhodující je v tomto případě přijetí potvrzení zakázky zákazníkem, nebo
 • tak, že dodá zákazníkovi objednané zboží, přičemž rozhodující je v tomto případě doručení zboží zákazníkovi, nebo
 • tak, že vyzve zákazníka po podání jeho objednávky k provedení platby.

Pokud existuje několik výše uvedených alternativ, vstoupí smlouva v platnost v okamžiku, kdy nastane z výše uvedených alternativ jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet v den po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím čtrnáctého dne, který následuje po odeslání nabídky. Pokud prodávající nabídku zákazníka během výše uvedené lhůty nepřijme, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím důsledkem, že zákazník již není vázán svým prohlášením vůle.

2.4 Při podání nabídky prostřednictvím online objednacího formuláře prodávajícího je text smlouvy po uzavření smlouvy uložen prodávajícím a zákazníkovi je zaslán (např. e-mailem, faxem nebo dopisem) po odeslání jeho objednávky v textové podobě. Žádné další zpřístupnění textu smlouvy prodávajícím se nepředpokládá. Pokud si zákazník po odeslání své objednávky zřídí v online obchodě prodávajícího uživatelský účet, archivují se údaje objednávky na webových stránkách prodávajícího a zákazník si je může prostřednictvím svého uživatelského účtu chráněného heslem po zadání příslušných přihlašovacích údajů bezplatně vyvolat.

2.5 Před závazným podáním objednávky prostřednictvím online objednacího formuláře prodávajícího může zákazník pozorným přečtením informací uvedených na obrazovce zjistit případné chybně zadané údaje. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání nesprávně zadaných údajů přitom může být funkce zvětšení v prohlížeči, s jejíž pomocí je možné zvětšit zobrazení na obrazovce. Zákazník může údaje, které zadal, upravovat v rámci elektronického procesu objednání použitím běžných funkcí klávesnice a myši tak dlouho, dokud neklikne na tlačítko uzavírající proces objednávky.

2.6 Pro uzavření smlouvy jsou k dispozici německý a anglický jazyk.

2.7 Zpracování objednávky a navázání kontaktu probíhá zpravidla e-mailem s použitím automatizovaného systému zpracování objednávek. Zákazník se musí ujistit, že je jeho e-mailová adresa uvedená pro zpracování objednávky správná, aby mohl na této adrese přijímat e-maily zasílané prodávajícím. Zákazník musí zejména při používání filtru nevyžádané pošty zajistit, aby mohly být doručeny všechny e-maily zaslané prodávajícím nebo třetí osobou, kterou prodávající pověřil zpracováním objednávky.

3) Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitelům zásadně náleží právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 https://www.dictum.com/cz/pouceni-o-odstoupeni-od-smlouvy-a-formular-odstoupeni-od-smlouvy poučení o odstoupení od smlouvy prodávajícího.

3.3 Právo na odstoupení od smlouvy neplatí pro spotřebitele, kteří v okamžiku uzavření smlouvy nemají státní příslušnost žádného členského státu Evropské unie a jejichž jediné bydliště a dodací adresa jsou v okamžiku uzavření smlouvy mimo Evropskou unii.

Právo na odstoupení od smlouvy dále nevzniká u smluv uzavřených na dálku ohledně a) dodávky zboží, které bylo vyrobeno podle specifikace zákazníka nebo jednoznačně přizpůsobeno jeho osobním potřebám, nebo které na základě svých vlastností není vhodné pro zpětné zaslání nebo se může rychle zkazit, nebo jehož datum použitelnosti již uplynulo; b) dodávky audio- nebo videozáznamů nebo softwaru, pokud byl dodaný nosič dat rozbalen zákazníkem; c) dodávky novin, časopisů a ilustrovaných publikací, ledaže by zákazník sdělil smluvní prohlášení telefonicky; d) poskytnutí dalších služeb v souvislosti s volnočasovými aktivitami, pokud smlouva předpokládá plnění v konkrétním termínu nebo časovém období.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Pokud z popisu výrobku prodávajícího nevyplývá jinak, jsou uvedené ceny celkovými cenami, které zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty. Při změně sazby daně z přidané hodnoty zůstává vyhrazena odpovídající úprava cen. Případné další náklady na dodání a přepravu nejsou v prodejní ceně zboží započítány a jsou uvedeny zvlášť v popisu příslušného výrobku. Přepravní náklady hradí zákazník, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo zvolit v zahraničí expresní režim zaslání, pokud budou přepravní náklady při tomto způsobu zaslání příznivější než při standardním zaslání.

4.2 Ceny uvedené v tištěném katalogu platí do 31. 7. 2020. Po 31. 7. 2020 zůstává prodávajícímu vyhrazeno právo na provedení úprav cen na základě krátkodobých změn cen dodavatelů, kolísání měn apod. Každá objednávka po 31. 7. 2020, která nebude podána prostřednictvím online obchodu (www.dictum.com), povede, pokud nebylo nutné změnit cenu, k přijetí objednávky za katalogovou cenu (potvrzení zakázky), nebo v případě nezbytné změny ceny k nové smluvní nabídce ze strany prodávajícího. Smlouva v tomto případě vzniká pouze tehdy, když zákazník takovou smluvní nabídku nejpozději do 14 dnů výslovně přijme. Ceny knih jsou vázané. Při zvýšení ceny nakladatelstvím je prodávající nucen účtovat novou cenu.

4.3 Při dodávkách do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vznikat další náklady, o kterých prodávající nemusí předem vědět a které hradí zákazník. K nim patří například náklady na zaslání peněz úvěrovými ústavy (např. poplatky za převody, poplatky za měnové kurzy) nebo dovozní odvody, resp. daně (např. cla). Takové náklady mohou ve vztahu ke zprostředkování peněz vzniknout také tehdy, když dodávka není určena do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provede platbu ze země mimo Evropskou unii.

4.4 Možnosti plateb jsou zákazníkovi sděleny v online obchodě nebo v katalogu prodávajícího.

4.5 Je-li sjednána platba předem bankovním převodem, je splatná okamžitě po uzavření smlouvy, pokud strany nedohodly pozdější termín splatnosti.

4.6 Při platbě s použitím způsobu platby nabízeného společností PayPal provádí zpracování platby poskytovatel platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen: „PayPal“), přičemž platí podmínky používání služby PayPal, které jsou k nahlédnutí na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, nebo, pokud zákazník nemá účet PayPal, platí podmínky pro platby bez účtu PayPal, které jsou k nahlédnutí na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.7 Při volbě způsobu platby „SOFORT“ provádí zpracování platby poskytovatel platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (dále jen „SOFORT“). Aby mohl zákazník zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím služby „SOFORT“, musí mít online bankovní účet s metodou PIN/TAN, aktivovaný pro účast v systému „SOFORT“, musí se při provádění platby náležitě legitimovat a potvrdit platební příkaz vůči společnosti „SOFORT“. Společnost „SOFORT“ pak bezprostředně provede platební transakci na vrub bankovního účtu zákazníka. Bližší informace o způsobu platby „SOFORT“ může zákazník vyvolat na internetu na https://www.klarna.com/sofort/.

4.8 Při volbě způsobu platby nákup na fakturu je kupní cena splatná po dodání a vyfakturování zboží. V takovém případě musí být kupní cena uhrazena bez jakékoli srážky nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení faktury, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo nabízet způsob platby nákup na fakturu jen do určitého objemu objednávky a při překročení uvedeného objemu objednávky tento způsob platby odmítnout. Prodávající si dále vyhrazuje právo provést při volbě způsobu platby nákup na fakturu kontrolu bonity a při negativní kontrole bonity tento způsob platby odmítnout.

4.9 Při volbě způsobu platby SEPA inkasem je fakturovaná částka splatná po udělení mandátu k inkasu SEPA, ne však před uplynutím lhůty pro avízo k platbě. Realizace inkasa proběhne, když objednané zboží opustí sklad prodávajícího, ne však před uplynutím lhůty pro avízo. Avízo („Pre-Notification“) je každé sdělení (např. faktura, pojistka, smlouva) prodávajícího zákazníkovi, které oznamuje provedení inkasa na základě SEPA inkasa. Pokud inkaso nebude v důsledku nedostatku prostředků na účtu nebo v důsledku uvedení nesprávného bankovního spojení provedeno, nebo pokud zákazník zamítne odepsání z účtu, ačkoli k tomu není oprávněn, uhradí zákazník poplatky vzniklé zpětným zaúčtováním v příslušném úvěrovém ústavu, pokud za ně nese odpovědnost.

5) Dodací a zasílací podmínky

5.1 Zboží se dodává na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak.

5.2 U zboží, které se dodává prostřednictvím spedice, se dodání provádí „vyplaceně k obrubníku“, tedy až k hraně veřejného obrubníku nacházejícího se nejblíže k dodací adrese, pokud z informací o zaslání v online obchodě prodávajícího nevyplývá něco jiného a pokud není dohodnuto jinak.

5.3 Pokud dopravce zašle odeslané zboží zpět prodávajícímu, protože nebylo možné doručit ho zákazníkovi, nese zákazník náklady na neúspěšné zaslání. Uvedené neplatí, pokud zákazník nenese odpovědnost za skutečnosti, které vedly k nemožnosti doručení, nebo když mu bylo přechodně zabráněno převzít nabízené plnění, ledaže by mu prodávající oznámil provedení plnění v přiměřené lhůtě předem. Dále to neplatí pro náklady na zaslání v případě, že zákazník účinně uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy. Pro náklady na zpětné zaslání platí při účinném uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka úprava popsaná za tímto účelem v poučení prodávajícího o odstoupení od smlouvy.

5.4 Pokud zákazník jedná jako podnikatel, přechází nebezpečí náhodného zničení a náhodného zhoršení stavu prodaného zboží na zákazníka, jakmile prodávající expeduje věc speditérovi, dopravci nebo jiné osobě nebo organizaci určené k realizaci zaslání. Pokud zákazník jedná jako spotřebitel, přechází nebezpečí náhodného zničení a náhodného zhoršení stavu prodaného zboží na zákazníka zásadně teprve při předání zboží zákazníkovi nebo osobě oprávněné k převzetí. Na rozdíl od uvedeného přechází nebezpečí náhodného zničení a náhodného zhoršení stavu prodaného zboží na zákazníka i v případě spotřebitelů již tehdy, jakmile prodávající expeduje zboží speditérovi, dopravci nebo jiné osobě nebo organizaci určené k realizaci zaslání, pokud tímto zasláním pověří speditéra, dopravce nebo jinou osobu nebo organizaci určenou k realizaci zaslání zákazník a prodávající zákazníkovi tuto osobu nebo organizaci předem neuvedl.

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávné nebo nevyhovující vlastní dodávky zákazníka. To platí pouze v případě, že za nedodání nenese odpovědnost prodávající, který s náležitou péčí uzavřel konkrétní krycí obchod s dodavatelem. Prodávající vynaloží veškeré přiměřené úsilí na obstarání zboží. V případě nedostupnosti nebo jen částečné dostupnosti zboží je zákazník neprodleně informován a je mu neprodleně vráceno plnění.

5.6 Při osobním odběru informuje prodávající zákazníka nejprve e-mailem o tom, že je jeho objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Po doručení tohoto e-mailu si může zákazník po dohodě s prodávajícím vyzvednout zboží v sídle prodávajícího. V takovém případě se neúčtují žádné přepravní náklady.

5.7 Poukazy se přenechávají zákazníkovi takto:

- poštou

5.8 Dodání příjemci v Německu trvá 1-3 pracovní dny, pokud není v podrobných údajích o výrobku uvedeno jinak. Informace o dodacích lhůtách do jiných zemí najdete na www.dictum.com/cz/prepravni-naklady

6) Výhrada vlastnictví

6.1 Prodávající si vůči spotřebitelům vyhrazuje vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

6.2 Vůči podnikatelům si prodávající vyhrazuje vlastnictví dodaného zboží až do úplného vyrovnání všech pohledávek z probíhajícího obchodního vztahu.

6.3 Pokud zákazník jedná jako podnikatel, je oprávněn k dalšímu prodeji zboží s výhradou vlastnictví v rámci běžného obchodního styku. Veškeré pohledávky vůči třetím stranám, které z toho vzniknou, postupuje zákazník předem prodávajícímu ve výši příslušné fakturované hodnoty (včetně daně z přidané hodnoty). Toto postoupení platí nezávisle na tom, jestli bylo zboží s výhradou prodáno bez nebo po zpracování. Zákazník zůstává i po postoupení zmocněn k vymáhání pohledávek. Právo prodávajícího vymáhat pohledávky sám tím zůstává nedotčeno. Prodávající však pohledávky nevymáhá, pokud zákazník dostojí svým platebním závazkům vůči prodávajícímu, nedostane se do prodlení s platbou a není podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.

7) Odpovědnost za vady (záruka)

Pokud je koupená věc závadná, platí předpisy zákonné odpovědnosti za vady. Odlišně od uvedeného platí:

7.1 Pokud zákazník jedná jako podnikatel,

 • náleží prodávajícímu volba způsobu dodatečného plnění;
 • činí promlčecí lhůta u závad na novém zboží jeden rok od přechodu rizika;
 • jsou u použitého zboží zásadně vyloučeny práva a nároky z důvodu závad;
 • neběží promlčecí lhůta znovu, pokud v rámci odpovědnosti za vady proběhne náhradní dodávka.

7.2 Pokud zákazník jedná jako spotřebitel, platí u použitého zboží omezení podle následujícího bodu: Nároky z vad jsou vyloučeny, pokud se závada vyskytne teprve po uplynutí jednoho roku od dodání zboží. Závady, které se vyskytnou do jednoho roku od dodání zboží, mohou být uplatněny během zákonné promlčecí lhůty.

7.3 Omezení odpovědnosti a krácení lhůt popsaná ve výše uvedených bodech neplatí

 • pro věci, které byly v souladu s obvyklým účelem použity pro stavbu a způsobily její závadu,
 • pro nároky na náhradu škod a náhradu nákladů zákazníka, a
 • pro případ, že prodávající závadu podvodně zamlčel.

7.4 Kromě toho platí pro podnikatele, že zákonné promlčecí lhůty pro nárok na regres podle § 445b německého obč. zákoníku zůstávají nedotčeny.

7.5 Pokud zákazník jedná jako obchodník ve smyslu § 1 německého obchodního zákoníku, vztahuje se na něj obchodní povinnost kontroly a oznámení podle § 377 německého obchodního zákoníku. Nesplní-li zákazník zde upravenou oznamovací povinnost, považuje se zboží za schválené.

7.6 Pokud zákazník jedná jako spotřebitel, je povinen reklamovat dodané zboží se zjevným poškozením způsobenými přepravou u doručitele a informoval o tom prodávajícího. Pokud tak zákazník neučiní, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Ochrana osobních údajů

Podrobné informace o ochraně osobních údajů zákazník obdrží na www.dictum.com/cz/informace-o-ochrane-osobnich-udaju.

9) Odpovědnost

Prodávající odpovídá vůči zákazníkovi za všechny smluvní, obdobné a zákonné nároky (včetně deliktních) na náhradu škod a nákladů takto:

9.1 Prodávající nese neomezenou odpovědnost z jakéhokoliv právního důvodu

 • v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti,
 • v případě úmyslného nebo nedbalostního ublížení na životě, těle nebo zdraví,
 • na základě záručního příslibu, pokud v tomto ohledu neexistuje jiná úprava,
 • na základě povinné odpovědnosti, např. podle zákona o odpovědnosti za škody způsobené vadami výrobku.

9.2 Jestliže prodávající poruší z nedbalosti podstatnou smluvní povinnost, je odpovědnost omezena na předvídatelné škody typické pro smlouvu, pokud prodávající neručí podle výše uvedeného bodu neomezeně. Podstatné smluvní povinnosti jsou povinnosti, které ukládá obsah smlouvy prodávajícímu za účelem dosažení cíle smlouvy, jejichž splnění vůbec umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění zákazník může spoléhat.

9.3 V ostatních případech je odpovědnost prodávajícího vyloučena.

9.4 Výše uvedené úpravy o odpovědnosti platí také s ohledem na odpovědnost prodávajícího za jeho pomocníky při plnění a zákonné zástupce.

10) Uplatnění akčních poukazů

10.1 Poukazy s určitou dobou platnosti, které jsou bezplatně vydávány prodávajícím v rámci reklamních akcí a zákazníci je nemohou získat zakoupením (dále jen „akční poukazy“), mohou být uplatněny pouze v online obchodě prodávajícího a při objednávkách telefonem, faxem nebo v kamenných prodejnách prodávajícího a pouze v uvedeném časovém období.

10.2 Akční poukazy mohou uplatnit pouze spotřebitelé.

10.3 Jednotlivé výrobky mohou být vyloučeny z akce, na kterou se poukaz vztahuje, pokud z obsahu poukazu vyplývá příslušné omezení.

10.4 Akční poukazy mohou být uplatněny jen před dokončením procesu objednávky. Dodatečné uplatnění není možné.

10.5 U jedné objednávky lze vždy uplatnit pouze jeden akční poukaz.

10.6 Hodnota zboží se musí rovnat minimálně částce akčního poukazu. Případný zůstatek nebude prodávajícím uhrazen.

10.7 Nestačí-li hodnota akčního poukazu k pokrytí objednávky, je možné zvolit pro vyrovnání rozdílové částky některou z dalších platebních metod nabízených prodávajícím.

10.8 Zůstatek akčního poukazu se nevyplácí v hotovosti ani se neúročí.

10.9 Akční poukaz se nevrací, pokud zákazník v rámci svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy vrátí zboží, které bylo plně nebo částečně uhrazeno akčním poukazem.

10.10 Akční poukaz je přenosný. Prodávající může s osvobozujícím účinkem poskytnout plnění držiteli, který akční poukaz uplatní. Uvedené neplatí, pokud prodávající ví nebo z hrubé nedbalosti neví o neoprávněnosti, právní nezpůsobilosti nebo o absenci oprávnění k zastupování příslušného držitele.

11) Uplatnění dárkových poukazů

11.1 Poukazy, které lze získat zakoupením v online obchodě prodávajícího (dále je „dárkové poukazy“), mohou být uplatněny pouze v online obchodě prodávajícího a při objednávkách telefonem, faxem nebo v kamenných obchodech prodávajícího, pokud z poukazu nevyplývá jinak.

11.2 Dárkové poukazy a zůstatky dárkových poukazů lze uplatnit do konce třetího roku po roce zakoupení poukazu. Zůstatky se do data konce platnosti připisují zákazníkovi.

11.3 Dárkové poukazy mohou být uplatněny jen před dokončením procesu objednávky. Dodatečné uplatnění není možné.

11.4 Při objednání lze uplatnit i více dárkových poukazů.

11.5 Dárkové poukazy lze použít jen pro nákup zboží a ne pro nákup dalších dárkových poukazů.

11.6 Nestačí-li hodnota dárkového poukazu k pokrytí objednávky, je možné zvolit pro vyrovnání rozdílové částky některou z dalších platebních metod nabízených prodávajícím.

11.7 Zůstatek dárkového poukazu se nevyplácí v hotovosti ani neúročí.

11.8 Dárkový poukaz je přenosný. Prodávající může s osvobozujícím účinkem poskytnout plnění držiteli, který dárkový poukaz uplatní. Uvedené neplatí, pokud prodávající ví nebo z hrubé nedbalosti neví o neoprávněnosti, právní nezpůsobilosti nebo o absenci oprávnění k zastupování příslušného držitele.

12) Zpětný odběr a likvidace

Podrobné informace o zpětném odběru a likvidaci elektrických zařízení podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních najde zákazník www.dictum.com/cz/zpetny-odber-likvidace-1

13) Platné právo

13.1 Pro veškeré právní vztahy stran platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením zákonů o mezinárodní koupi movitého zboží. U spotřebitelů se tato volba práva použije pouze v případě, že poskytnutá ochrana není zrušena kogentními ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel svůj obvyklý pobyt.

13.2 Dále neplatí tato volba práva s ohledem na zákonné právo na odstoupení od smlouvy u spotřebitelů, kteří v okamžiku uzavření smlouvy nemají státní příslušnost žádného členského státu Evropské unie a jejichž jediné bydliště a dodací adresa jsou v okamžiku uzavření smlouvy mimo Evropskou unii.

14) Soudní příslušnost

Pokud zákazník jedná jako obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní fond se sídlem na výsostném území Spolkové republiky Německo, je výlučným sídlem soudu pro všechny spory z této smlouvy sídlo prodávajícího. Má-li zákazník své sídlo mimo výsostné území Spolkové republiky Německo, je sídlo firmy prodávajícího výlučným místem soudu pro všechny spory z této smlouvy, pokud lze smlouvu nebo nároky ze smlouvy přičíst profesní nebo obchodní činnosti zákazníka. Prodávající je však ve výše uvedených případech za všech okolností oprávněn obrátit se na soud v sídle zákazníka.

15) Alternativní urovnávání sporů

15.1 Komise EU poskytuje na internetu na následujícím odkaze platformu pro online urovnávání sporů: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako výchozí místo pro mimosoudní urovnávání sporů z online kupních smluv nebo smluv o poskytnutí služeb, kterých se účastní spotřebitel.

15.2 Prodávající není povinen ani ochoten účastnit se řízení o urovnání sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

16) Kodex chování

  Náš obchod dictum.com nese pečeť jakosti EHI pro internetové obchody. Abychom si tuto pečeť udrželi, jsme pravidelně kontrolováni společností EHI Retail Institute GmbH s ohledem na dodržování kritérií kodexu chování EHI. Kodex chování si můžete zobrazit na odkazu: https://ehi-siegel.de/shopbetreiber/ehi-siegel/pruef-kriterien-bedingungen/pruef-kriterien/.