Poučení o odstoupení od smlouvy a formulář odstoupení od smlouvy

Spotřebitelům náleží právo na odstoupení od smlouvy podle následujícího ustanovení, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která provede právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat její komerční nebo samostatné výdělečné činnosti:

A. Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 1 měsíce bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 1 měsíc ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzal/a do svého vlastnictví poslední zboží.

Při uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy nás (DICTUM GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 3, 94447 Plattling, Deutschland, tel.: 099314058100, fax: 099314058800, e-mail: info@dictum.com) musíte informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář odstoupení od smlouvy; jeho použití však není předepsáno.

K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, že nám zašlete sdělení o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Když odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplynuly z toho, že jste zvolili jiný způsob dodání než námi nabízené nejvýhodnější standardní dodání), a to neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bude doručeno sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, ledaže by bylo s Vámi výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě Vám kvůli této zpětné platbě nebude účtován žádný poplatek. Zpětnou platbu můžeme odmítnout, dokud nedostaneme zpět zboží nebo dokud nebude předložen doklad, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, co nastane dřív.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nám oznámili své odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, jestliže odešlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Náklady na zpětné zaslání zboží hradíme my. Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze tehdy, pokud byla tato ztráta hodnoty způsobena Vaší manipulací, která není nezbytná pro kontrolu jakosti, vlastností nebo funkčnosti zboží.

B. Formulář odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte, prosím, tento formulář a zašlete nám ho zpět.

Pro

DICTUM GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 3
94447 Plattling
Deutschland
Fax: 099314058800
E-Mail: info@dictum.com

Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy o koupi následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________ / doručeno dne (*) __________________

________________________________________________________
Jméno spotřebitele/spotřebitelů

________________________________________________________
Adresa spotřebitele/spotřebitelů

________________________________________________________
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (jen při písemném oznámení)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte